Contract de subinchiriere depozit

CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE

Art. 1. PĂRŢILE
S. C. ……………… S.A., cu sediul în ………, str. ……., nr. …., judeţul …………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……….., având cod fiscal ……………. şi cont nr. ………… deschis la ………. în calitate de LOCATAR, reprezentată prin …………..
şi
S. C. ……………. S.R.L., cu sediul în ………, str. ……., nr. …., judeţul …………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……….., având cod fiscal ……………. şi cont nr. ……… deschis la …………. în calitate de SUBLOCATAR, reprezentată prin …….
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Locatarul subînchiriază sublocatarului depozitul situat în …………….., str. …………….., nr. …., bl. ….., sc. ….., et. …., spaţiu pe care îl deţine în baza contractului de închiriere nr. …… din data de ……….., încheiat cu …………………………, în calitate de proprietar.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Subînchirierea va începe la data de …………….. şi se va sfârşi la data de ……….. . Contractul poate fi prelungit de comun acord.
Art. 4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
a) să predea depozitul în stare normală de funcţionare;
b) să-l anunţe pe sublocatar dacă încetează contractul de închiriere încheiat cu proprietarul;
Art. 5. OBLIGAŢIILE SUBLOCATARULUI
a) să efectueze lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii;
b) să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul depozitului pe toată durata contractului de subînchiriere;
c) să plătească la termen chiria convenită cu locatarul, precum şi cheltuielile de întreţinere a spaţiului;
d) să nu schimbe destinaţia de folosire a spaţiului.
Art. 6. CAZURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
a) nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu o notificare prealabilă de 15 zile;
b) ajungerea contractului la termen;
c) încetarea contractului de închirierea dintre locatar şi proprietar.
Art. 7. DISPOZIŢII FINALE
La încetarea contractului sublocatarul este obligat să restituie locatarului cheile depozitului.
Prezentul contract a fost încheiat azi …………….. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATAR,
SUBLOCATAR,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *