Ordonanta nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor – Actualizata

Ordonanta nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor – Actualizata

Text actualizat la data de 14.05.2007 avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– O.G. nr. 79/2001
– Legea nr. 413/2002
– O.G. nr. 26/2003
– Legea nr. 227/2003
– O.U.G. nr. 84/2003
– Legea nr. 47/2004
– O.G. nr. 21/2005
– Legea nr. 98/2005
– O.G. nr. 38/2006
– Legea nr. 10/2007
– Legea nr. 130/2007.

– A se vedea O.G. nr. 21/2005 care prin art. II prevede ca termenul osie, utilizat în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, se înlocuieste cu termenul axa.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Sectiunea I
Domeniul drumurilor

Art. 1. – (1) Regimul drumurilor reglementeaza în mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor în legatura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întretinerea si exploatarea drumurilor.
(2) Prevederile prezentei ordonante se aplica integral tuturor drumurilor publice si, partial, drumurilor de utilitate privata.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 79/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 2. – (1) Drumurile fac parte din sistemul national de transport.
(2) Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor.
(3) Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, terenurile si plantatiile care fac parte din zona drumului, mai putin zonele de protectie.
(4) De asemenea, se considera ca facând parte din drum cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.
(5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinând domeniului public al statului:
1. suprastructura si infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, si terenul aferent;
2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrari de arta, cu terenul aferent;
3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;
4. lucrarile de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent;
5. plantatiile rutiere si terenul aferent;
6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranta, în limitele prevazute de prezenta ordonanta.
__________
Alineatul (5) a fost introdus prin art. 19 din O.U.G. nr. 84/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 47/2004.

Sectiunea a II-a
Clasificarea si încadrarea drumurilor

Art. 3. – Din punct de vedere al destinatiei drumurile se împart în:
a) drumuri publice – drumuri de utilitate publica destinate circulatiei rutiere si pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei nationale, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea sunt proprietate publica;
b) drumuri de utilitate privata – drumuri destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier si pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altele asemenea, de acces în incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si cele pentru organizarile de santier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 4. – Din punct de vedere al circulatiei drumurile se împart în:
a) drumuri deschise circulatiei publice, care cuprind toate drumurile publice si acele drumuri de utilitate privata care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor si pietonilor;
b) drumuri închise circulatiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privata care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum si acele drumuri de utilitate publica închise temporar circulatiei publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 5. – Din punct de vedere functional si administrativ-teritorial, în ordinea importantei, drumurile publice se împart în urmatoarele categorii:
a) drumuri de interes national;
b) drumuri de interes judetean;
c) drumuri de interes local.
Art. 6. – (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, între ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi:
a) autostrazi;
b) drumuri expres;
c) drumuri nationale europene (E);
d) drumuri nationale principale;
e) drumuri nationale secundare.
(2) Încadrarea în aceste categorii se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu exceptia drumurilor nationale europene, a caror încadrare se stabileste potrivit acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
(3) Propunerile de clasificare a drumurilor nationale în categoria drumurilor nationale europene (E) se fac de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 7. – Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene, care asigura legatura între:
a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comuna, cu statiunile balneoclimaterice si turistice, cu porturile si aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apararea tarii si cu obiectivele istorice importante;
b) orase si municipii, precum si între acestea si resedintele de comuna;
c) resedinte de comuna.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 8. – Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul careia se afla si cuprind:
a) drumurile comunale, care asigura legaturile:
– între resedinta de comuna cu satele componente sau cu alte sate;
– între orasul cu satele care îi apartin, precum si cu alte sate;
– între sate;
b) drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora;
c) strazile sunt drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
Art. 9. – Strazile din localitatile urbane se clasifica în raport cu intensitatea traficului si cu functiile pe care le îndeplinesc, astfel:
a) strazi de categoria I – magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum;
b) strazi de categoria a II-a – de legatura, care asigura circulatia majora între zonele functionale si de locuit;
c) strazi de categoria a III-a – colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;.
d) strazi de categoria a IV-a – de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
Art. 10. Strazile din localitatile rurale se clasifica în:
a) strazi principale;
b) strazi secundare.
Art. 11. – Drumurile nationale, judetene si comunale îsi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localitatilor, servind totodata si ca strazi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localitatilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes national se va obtine si acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 12. – Încadrarea în categorii functionale a drumurilor nationale, judetene si comunale se face prin hotarâre a Guvernului, iar a drumurilor vicinale si a strazilor, prin hotarâre a consiliului judetean sau local, dupa caz.
Art. 13. – (1) Propunerile de încadrare în categorii functionale pentru drumurile nationale si judetene se fac de catre administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de catre consiliile locale interesate, prin consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Propunerile de modificare a încadrarii unui drum vicinal sau a unei strazi în drum comunal si invers se fac prin hotarâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe autoritati administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. În toate cazurile este necesar avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

CAPITOLUL II
Administrarea drumurilor

Sectiunea I
Suprafetele de teren aferente drumurilor publice

Art. 14. – Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie.
Art. 15. – Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.
Art. 16. – (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului, pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor, situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale terenului drumului si altele asemenea. În afara localitatilor, limitele minime ale zonelor de siguranta a drumurilor, în cale curenta si aliniament, sunt prevazute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta este interzisa.
Art. 17. – (1) Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt prevazute în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protectie ramân în gospodarirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aduca prejudicii drumului sau derularii în siguranta a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzator;
b) executarea de. constructii, împrejmuiri sau plantatii care sa provoace înzapezirea drumului sau sa împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafata.
d) practicarea comertului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.
__________
Litera d) de la alineatul (2) a fost introdusa prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 18. – Detinatorii terenurilor din vecinatatea drumurilor publice sunt obligati sa permita instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aparare a drumului contra înzapezirii, fara a percepe vreo chirie, cu conditia ca aceasta operatiune sa nu împiedice executarea lucrarilor agricole si sa nu produca degradari culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. – (1) Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate.
(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor prin amenajari de trotuare si piste.
(3) Zonele de siguranta si de protectie în intravilan se stabilesc prin studii de circulatie si prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului.
(4) Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale, distanta dintre gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
(5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform alin. (4), se realizeaza de catre administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglementarilor în vigoare.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Sectiunea a II-a
Administrarea drumurilor

Art. 20. – Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este organul administratiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului în domeniul drumurilor nationale.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 21. – (1) Administrarea drumurilor nationale se realizeaza de Administratia Nationala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Organizarea si functionarea Administratiei Nationale a Drumurilor se va aproba prin hotarâre a Guvernului.
(2) Sectoarele de drumuri nationale, incluzând si lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate în intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 22. – Administrarea drumurilor judetene se asigura de catre consiliile judetene, iar a drumurilor de interes local, de catre consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene, situate în intravilanul localitatilor urbane, inclusiv lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
Art. 221. – (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes national si european, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, se preiau de catre administratorul drumurilor nationale sectoare de drum de interes national, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localitati, în vederea realizarii lucrarilor respective.
(2) Dupa finalizarea lucrarilor, sectoarele de drum se retransmit autoritatilor administratiei publice locale de care au apartinut.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I din O.G. nr. 38/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 10/2007.

Art. 23. – Administrarea drumurilor de utilitate privata se face de catre detinatorii acestora.

Sectiunea a III-a
Proiectarea si executia lucrarilor de drumuri

Art. 24. – La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si de vârsta a treia.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 25. – Documentatiile privind proiectarea constructiei, reabilitarea si modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu avizele prevazute în normele metodologice.
Art. 26. – Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificarile, cu respectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea executarii constructiilor.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 27. – (1) Intersectiile între drumuri se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel, în functie de categoriile drumurilor si de traficul rutier, cu respectarea legislatiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei.
(2) Întretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioara. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata, cheltuielile de întretinere a acestuia sunt în sarcina administratorului respectiv.
Art. 28. – Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel între doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.
Art. 29. – Realizarea unei noi intersectii la acelasi nivel cu calea ferata sau modificarea unei asemenea intersectii cu calea ferata este în sarcina solicitantului lucrarii.
Art. 30. – La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor între drumurile publice, precum si dintre acestea cu caile ferate se va obtine si acordul Ministerului de Interne, prin directiile sale de specialitate.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 31. – Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel între drum si calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate, în functie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa si viteza de circulatie a trenurilor.
Art. 32. – (1) Întretinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului caii de comunicatie situate pe pasaj.
(2) Întretinerea trecerilor la acelasi nivel, paza si securitatea în limitele zonei de siguranta a caii ferate revin detinatorului acestei cai.
(3) Modificarea cotelor si declivitatilor pe oricare dintre caile de comunicatie care se intersecteaza atrage dupa sine obligatia detinatorului de a suporta costul lucrarilor necesare si pe cealalta cale de comunicatie.
(4) Pentru poduri, baraje, diguri si altele asemenea, care cuprind parti ale mai multor detinatori, sarcinile ce revin fiecaruia dintre acestia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.
Art. 33. – Autoritatile administratiei publice locale împreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa circulatia, parcarea, stationarea si oprirea pe strazi a vehiculelor. Parcarea în localitati se asigura de catre administratia publica locala în locuri special amenajate, în afara benzilor de circulatie si a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Politia rutiera.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 31 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 34. – În zonele protejate ale localitatilor se va urmari descurajarea sau interzicerea circulatiei de tranzit, în conditiile legii, prin, asigurarea unor trasee de deviere corespunzatoare, cu acordul administratorului drumului si al Politiei rutiere.
Art. 35. – În functie de programele de circulatie aprobate de autoritatile competente, drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate în afara fluxului circulatiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitara si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale în intravilan si de catre consiliile judetene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare si refugiile de pe autostrazi vor fi dotate cu utilitati, telefonie pentru apel de urgenta si cu grupuri sanitare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 32 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 36. – Pe drumurile publice se vor aplica masuri de protectie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 37. – (1) Pentru descongestionarea traficului în localitati, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres, si drumuri nationale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afara intravilanului localitatilor; pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
(2) Accesul la zonele functionale care cuprind în perimetrul lor drumurile de interes national se va realiza numai prin artere colectoare în intersectiile existente, amenajate corespunzator volumelor de trafic.
__________
Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 38. – (1) Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseaza localitati rurale, locuitorii sunt obligati sa întretina santurile, rigolele, podetele de la intrarile în curti, plantatiile, trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligatii revine autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseaza localitati unde pe partea carosabila a drumului public circula animale în grup, în turma sau animale izolate, de povara ori de calarie, conducatorii acestora sunt obligati sa asigure curatarea partii carosabile care a fost afectata de acestea cât mai repede posibil. Constatarea si sanctionarea neîndeplinirii acestor obligatii revin autoritatilor administratiei publice locale.
(3) Conducatorii animalelor de tractiune care circula pe drumurile publice trebuie sa asigure acestora un dispozitiv special, care sa preîntâmpine împrastierea excrementelor pe partea carosabila a drumului public.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 41 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.
– Alineatele (2) si (3) au fost introduse prin art. I pct. 1 din Legea nr. 130/2007.

Art. 39. – În vederea asigurarii materialelor necesare construirii, modernizarii, repararii si întretinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide si exploata cariere, balastiere si altele asemenea si pot organiza activitati si servicii specializate, în conditiile legii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 42 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Sectiunea a IV-a
Conditii de exploatare a drumurilor

Art. 40. – (1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute de catre administratorul drumului în stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului în conditii de siguranta.
(2) Masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axa, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum si conditiile impuse vehiculelor admise în circulatie pe drumurile publice sunt cele prevazute în anexa nr. 2.
(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu masele maxime admise si dimensiunile prevazute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilita periodic sau, pe masura finalizarii lucrarilor de reabilitare, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Masele si dimensiunile maxime admise prevazute în anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, pe masura executarii unor lucrari de sporire a capacitatii portante a drumurilor.
(5) Transportatorilor straini si români li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si, respectiv, cu reglementarile interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finantare a lucrarilor de administrare, exploatare, întretinere, reparatii si modernizare a drumurilor publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 79/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 413/2002.
– Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 26/2003.
– Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 21/2005.

Art. 41. – (1) Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axa si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele prevazute în anexa nr. 2 se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, în conditiile stabilite prin reglementari specifice emise de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) În conditiile în care drumurile nationale sau judetene, pe care se efectueaza transporturile prevazute la alin. (1), traverseaza o localitate urbana, este necesar si avizul administratiei publice locale care administreaza portiunea de drum respectiva.
(3) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrari de amenajare sau consolidare a drumurilor si a lucrarilor de arta, precum si modificarea instalatiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suporta de beneficiarul transporturilor.
(4) Pentru transporturile prevazute la alin. (1) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în functie de masa totala sau de masa pe axa, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor si de distanta parcursa, care constituie surse financiare în contul emitentului autorizatiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina si se propun de administratorii drumurilor publice si se aproba:
a) pentru drumurile de interes national, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
b) pentru drumurile de interes judetean, prin hotarâre a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
c) pentru drumurile de interes local, prin hotarâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene.
(41) Ansamblul de vehicule cu mai mult de 6 axe si care depaseste limitele maselor totale maxime admise prevazute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic si va fi tarifat în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
(5) Se excepteaza de la plata tarifelor prevazute la alin. (4) autovehiculele care apartin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri si administratorului drumului public respectiv.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 79/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 413/2002.
– Alineatul (41) a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 26/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 227/2003.

Art. 42. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 8 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 43. – Pe drumurile publice sunt interzise:
a) competitiile sportive, fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica, în conditiile existente anterior organizarii competitiei;
b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum si pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de constructie sau de alte materii;
c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pamânt, de materiale sau de alte substante; aceasta se va realiza înainte de a patrunde în drum si numai pe suprafete special amenajate prin grija administratorului drumului;
d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura;
e) ocuparea, sub orice forma, a partii carosabile, a statiilor mijloacelor de transport în comun, a santurilor, trotuarelor, pistelor si zonelor de siguranta a drumului, precum si afectarea starii de curatenie a acestora;
f) circulatia autovehiculelor pe acostamente, pe santuri, pe trotuare, pe spatii de siguranta ale drumurilor ori pe banda de urgenta sau mediana a autostrazilor;
g) circulatia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne; în cazul în care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate, cu acordul si în conditiile stabilite de administratorul acestora.
__________
Literele e) si f) au fost modificate prin art. I pct. 81 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 44. – (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare, partiale sau totale de circulatie, pentru executarea unor lucrari, conform normelor stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul de Interne.
(2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri administratorii acestora pot institui restrictii cu caracter temporar, semnalizate corespunzator, privind viteza, masa totala maxima admisa si masa maxima admisa pe axa ale vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv, cu informarea Politiei rutiere, a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si a utilizatorilor.
(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de Politia rutiera si care vor fi semnalizate corespunzator.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 79/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 45. – (1) În cazul în care drumurile deschise circulatiei publice sunt afectate de calamitati naturale sau în alte cazuri de forta majora, administratorii acestora vor lua de urgenta masuri pentru restabilirea operativa a circulatiei, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajari cu caracter provizoriu, dupa caz.
(2) Atunci când aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autoritatile publice locale si cu detinatorii terenurilor, urmând ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 91 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Sectiunea a V-a
Aprobarea amplasarii de constructii si instalatii în zona
drumului public

Art. 46. – Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricarei constructii sau instalatii, în orice scop, care sa nu pericliteze siguranta circulatiei, se face cu respectarea legislatiei în vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 92 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 47. – (1) Abrogat.
(11) În vederea fluidizarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea îmbracamintei asfaltice în cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean.
(2) În zona mediana a autostrazilor se pot amplasa numai instalatii destinate întretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei.
(3) Constructiile sau instalatiile temporare ale Ministerului Apararii Nationale, care au caracter de urgenta, se pot executa fara acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept sa se obtina ulterior, în cazul în care constructiile sau instalatiile nu se demonteaza într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii sau panouri publicitare acceptate de administratia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice. Se excepteaza perceperea de tarife de utilizare de catre administratorii drumului, daca amplasarea se realizeaza pe zonele de protectie unde acestia nu sunt detinatori. Perceperea si folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protectie proprietate privata se realizeaza de catre detinatorul terenului respectiv.
(5) Detinatorii panourilor publicitare, ai constructiilor sau instalatiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligati sa execute, pe cheltuiala lor si fara nici o despagubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului la momentul acordului, în conditiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întretinerea sau exploatarea drumului public, precum si de asigurarea conditiilor pentru siguranta circulatiei.
(6) Administratorul drumului este obligat sa înstiinteze pe detinatorul de constructii sau instalatii acceptate în zona drumului asupra lucrarilor ce se vor executa la drum, dupa cum urmeaza:
a) cu cel putin 12 luni înainte de începerea lucrarilor a caror executie impune mutarea sau modificarea, pentru constructii si instalatii autorizate cu caracter definitiv;
b) cu cel putin 3 luni înainte de începerea lucrarilor la drum, în cazul constructiilor si instalatiilor acceptate cu caracter provizoriu.
__________
Alineatul (1) a fost abrogat prin art. I pct. 93 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea nr. 413/2002.
– Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 10 din O.G. nr. 79/2001.
– Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 79/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 413/2002.
– Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 48. – Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza, de regula, în afara partii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Constructia, repararea si întretinerea acestor lucrari, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei în vigoare.
Art. 49. – (1) Proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator.
(2) În cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor, pe cheltuiala proprietarului.
Art. 50. – Detinatorii de constructii sau de instalatii amplasate în zona drumului public sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului si siguranta circulatiei.
Art. 51. – (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentatiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în conditiile legii.
(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
(3) Realizarea prevederilor alin. (1) si (2) nu trebuie sa afecteze constructiile si instalatiile subterane si/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului. În caz contrar responsabilitatea revine administratorului drumului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 111 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Sectiunea a VI-a
Cai de acces la drumurile deschise circulatiei publice
__________
Titlul sectiunii a VI-a a fost modificat prin art. I pct. 112 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 52. – (1) Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice se face potrivit legislatiei în vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si al Politiei rutiere.
(2) Repararea, întretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice sunt în sarcina celor care le detin.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 113 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 53. – Caile de acces realizate fara acordul administratorului drumului public si al Politiei rutiere, precum si caile de acces neutilizate vor fi desfiintate de cei care le detin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulatiei publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 114 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea nr. 413/2002.

CAPITOLUL III
Dobândirea sau folosirea unor terenuri

Art. 54. – (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizari, corectii de trasee, reabilitari, largiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publica.
(2) Dobândirea terenurilor prevazute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind scutita de la plata taxelor suplimentare prevazute în anexele nr. 1 si 2 la aceasta lege.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 115 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.
– Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 55. – (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi ramâne în circulatie pâna la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
(2) În situatia în care proprietarul terenului primit în schimb doreste redarea acestuia în circuitul agricol, amenajarile aferente sunt în sarcina administratorului drumului.
(3) Daca terenul necesar rectificarii traseului se dobândeste prin cumparare sau expropriere pentru cauza de utilitate publica, terenul ocupat de drumul vechi, ramas liber în urma darii în folosinta a noului traseu, devine proprietate publica a statului sau a administratiei publice locale, dupa caz.
Art. 56. – (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si a studiilor necesare lucrarilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Exceptie fac terenurile apartinând obiectivelor Ministerului Apararii Nationale si zonelor de siguranta ale acestora, pentru care se solicita în prealabil acordul acestuia. Înstiintarea asupra începerii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si, în scris, detinatorului de teren, cu cel putin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea masuratorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. În cazul în care totusi sunt cauzate prejudicii, despagubirile sunt suportate de administratorul drumului.
(2) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificari asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si, dupa caz, asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 121 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

CAPITOLUL IV
Conducerea, coordonarea si controlul activitatii
de administrare a drumurilor
__________
Titlul capitolului IV a fost modificat prin art. I pct. 122 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 57. – Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic întreaga retea de drumuri deschise circulatiei publice. În aceasta calitate are urmatoarele atributii:
a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national;
b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director, la nivel national, privind dezvoltarea retelei rutiere, ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a întregii retele de drumuri deschise circulatiei publice;
d) asigura gospodarirea fondurilor bugetare si extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national;
e) asigura, în conditiile legii, repartizarea si gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor nationale, judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale, dupa caz;
f) elaboreaza studii de sistematizare, prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice;
g) elaboreaza, în conditiile legii, programe anuale si de perspectiva privind constructia, modernizarea, repararea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national, iar împreuna cu consiliile judetene, programele finantate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judetene si comunale;
h) elaboreaza norme si reglementari, în concordanta cu prevederile în domeniu din tarile Uniunii Europene, privind proiectarea, constructia, modernizarea, repararea, întretinerea, administrarea si exploatarea drumurilor si, împreuna cu Ministerul de Interne, norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice, care se supun aprobarii potrivit prevederilor legale;
i) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate îmbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile deschise circulatiei publice;
j) elaboreaza norme, studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri;
k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum si norme privind înregistrarea si prelucrarea evolutiei traficului rutier;
l) elaboreaza o conceptie unitara privind aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea si executia lucrarilor de drumuri.
__________
Partea introductiva a fost modificata prin art. I pct. 123 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.
– Literele c), g), i) si l) au fost modificate prin art. I pct. 124 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 58. – În exercitarea atributiilor prevazute la art. 57 Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei elaboreaza reglementari obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care detin drumuri deschise circulatiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind autonomia administratiei publice locale si dreptul de proprietate.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 125 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 59. – (1) Conducerea activitatii de proiectare, executie, modernizare, reparare, întretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local revine autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
(2) Pentru proiectarea si modernizarea strazilor care constituie parti componente ale drumurilor de interes national este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 79/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

Art. 60. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
a) încalcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 38 si ale art. 49 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicata persoanelor fizice sau juridice;
b) încalcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (11)-(5), ale art. 48, 50, 52 si 53 se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicata persoanelor fizice sau juridice;
c) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autorizatia speciala de transport emisa pentru depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicata transportatorului, asa cum este mentionat în autorizatia speciala de transport;
d) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicata operatorului de transport, astfel cum este mentionat în licenta de transport, sau detinatorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;
e) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea masei maxime admise pe axe pâna la masa maxima ce poate fi autorizata, fara autorizatie speciala de transport, se sanctioneaza cu avertisment scris sau cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicata operatorului de transport, astfel cum este mentionat în licenta de transport, sau detinatorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;
f) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizata, fara autorizatie speciala de transport, se sanctioneaza cu amenda de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicata operatorului de transport, astfel cum este mentionat în licenta de transport, sau detinatorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;
g) încalcarea restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicata conducatorului auto;
h) refuzul de a se supune verificarii prin cântarire si/sau masurare a dimensiunilor vehiculului se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicata conducatorului auto;
i) blocarea accesului la instalatiile de cântarire apartinând administratorului drumului se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicata conducatorului auto, daca prin aceasta s-a încercat sustragerea sa sau a altor persoane de la obligatia de a se supune verificarii prevazute la lit. h);
j) încalcarea prevederilor art. 38 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.
(2) Pentru încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum si a restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va plati, pe lânga amenda contraventionala, si contravaloarea autorizatiei speciale de transport. În aceste situatii agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei obligatia de plata a autorizatiei speciale de transport, calculata si eliberata potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu fara învestire sau alta formalitate si cu privire la obligatia de plata a autorizatiei speciale de transport.
(3) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenda contraventionala se aplica în toate cazurile conducatorului auto.
(4) Amenda contraventionala si contravaloarea autorizatiei speciale de transport se pot achita si în punctele de trecere a frontierei.
(5) Pentru încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) si a restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (1) si (2) si sanctionate potrivit alin. (1) lit. c), d), f) si g), vehiculul va fi imobilizat în spatii amenajate pe reteaua interna sau în punctele de trecere a frontierei pâna la achitarea contravalorii autorizatiei speciale de transport.
(51) În cazul în care la locul producerii contraventiei nu se gaseste un spatiu amenajat pentru imobilizarea vehiculului, trebuie sa se asigure în conditii de siguranta, pe cheltuiala contravenientului, transportul vehiculului pâna la cel mai apropiat spatiu.
(6) La data aderarii României la Uniunea Europeana, verificarea privind masele si dimensiunile maxime admise se va efectua în trafic si în punctele de trecere de la frontiera cu statele nemembre ale Uniunii Europene.
(7) La data aderarii României la Uniunea Europeana agentiile de control si încasare ale Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A., aflate la frontiera cu statele membre ale Uniunii Europene, devin agentii de încasare a tarifelor datorate administratorului drumului.
(8) Contravenientul care achita integral contravaloarea autorizatiei speciale de transport în termen de 48 de ore de la data înmânarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei poate achita, în acelasi termen, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 21/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 98/2005.
– Litera j) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 1 din Legea nr. 130/2007.

Art. 61. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 60 alin. (1) si (5) se fac de catre:
a) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
b) administratorul drumului, prin personal împuternicit;
c) ofiterii si agentii de politie, dupa caz.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 21/2005.

Art. 62. – Prevederile art. 60 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 161 din O.G. nr. 79/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 413/2002.

Art. 63. – Cuantumurile amenzilor prevazute la art. 60 pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 64. – Dispozitiile prevazute la art. 2, art. 24-27, art. 30 si 31, art. 38 si 42 se aplica si drumurilor de utilitate privata, deschise circulatiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 si 51.
Art. 65. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 17 din O.G. nr. 79/2001.

Art. 66. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
Art. 67. – Prevederile prezentei ordonante intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeasi data se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie în localitatile urbane si rurale, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, publicata în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificarile ulterioare, si prevederile referitoare la drumuri din Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 257/1959 privind rationalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul cailor ferate si drumurilor, precum si orice prevederi contrare.

anexe-la-ordonanta-nr-43-din-1997-privind-regimul-drumurilor-actualizata

View 2 comments on “Ordonanta nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor – Actualizata

  1. distanta de 30 metri de lamarginea asfaltului este pentru cei din afara localitatilor dar pentru care se afla in localitate ce distanta trebuie sa avem de la marginea asfaltului pentru a construi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>