Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.

Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în condiţiile prevăzute de lege.

Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea.

Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi în situaţia în care copilul este abandonat de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază a fost găsit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condiţiile O.G. nr. 41/2003.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.

MOTIVE TEMEINICE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;

g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;

e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.

DOCUMENTAŢIE

Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă va depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul dintre cazurile arătate la “motive temeinice” şi să fie însoţită de următoarele acte:

a) copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;

b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

Cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului.

Cu aprobarea conducătorilor serviciilor publice judeţene, respectiv a conducătorului serviciului public al municipiului Bucureşti, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare.

c) consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

d) copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile de schimbare a numelui minorilor;

d1) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;

e) orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

f) – taxa de timbru extrajudiciar.

g) – cerere tip.

Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele şi, dacă este cazul, cu opoziţiile, se trimite spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

CAZURILE ÎN CARE ESTE NECESARĂ ÎNCUVIINŢAREA AUTORITĂŢII TUTELARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI

Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.

În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.

Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

În cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori, după caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucureşti.

Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o dată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

OPOZIŢIA LA CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI

Orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

ORGANELE ABILITATE SĂ SOLUŢIONEZE CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI

Serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de O.G. nr. 41/2003 şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

TAXA EXTRAJUDICIARĂ

Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui. Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţă cel în cauză nu a depus dovada de plată a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.

Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, este scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru. Scutirea de plata taxei extrajudiciare de timbru se menţionează în dispoziţia de schimbare a numelui.

ÎNSCRIEREA NOULUI NUME

Schimbarea numelui se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului de naştere, precum şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul.

În acest scop serviciul public la care s-a înregistrat cererea va trimite, din oficiu, serviciilor publice care au în evidenţă actele de stare civilă câte o copie de pe dispoziţia de schimbare a numelui.

Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.

Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.

RESPINGEREA CERERII

Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către serviciul public judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la emitere.

Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Reclamaţia prealabilă sesizării instanţei, prevăzută de Legea nr. 554/2004, se adresează Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere, dacă în susţinerea acesteia au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o nouă cerere, în cazul în care se solicită acelaşi nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.

În cazul respingerii cererii de schimbare a numelui, nejustificată, se poate introduce acţiune în instanţă în termen de 6 luni de la primirea raspunsului.

TRADUCEREA NUMELUI DINTR-O ALTĂ LIMBĂ

Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

Cererea se depune la serviciul public care are în păstrare registrul de stare civilă şi se aprobă de către primar.

Efectele aprobării date în condiţiile de mai sus, se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză, iar când soţii au nume de familie comun, efectele se extind şi asupra celuilalt soţ, în ambele situaţii, dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. Când soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelară.

Pe baza acestei aprobări se înscriu menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective.

Cererea se poate depune de petiţionar şi la primăria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre soluţionare serviciului public competent şi va comunica petiţionarului modul de soluţionare.

Înscrierile făcute în temeiul acestui articol se comunică serviciilor publice locale în raza cărora domiciliază persoanele în cauză.

MODEL TIP DE CERERE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME Subsemnatul ...................., nascut la data de ......................... in ........., judetul ........, cetatenia ........., nationalitatea ..........., de profesie ........., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate seria ........... nr. ............., domiciliat in ............, str..........., nr. ..............., judetul .................., telefon (acasa) .............., C.N.P.+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ S A A L L Z Z N N N N N C Va rog sa-mi aprobati schimbarea numelui de familie din ..................... in ................... si a prenumelui din ................... in .............. De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din .......................... in .............................................. pentru urmatorii copii minori: 1. .......................................................................... (numele, prenumele, locul si data nasterii) 2. .......................................................................... 3. .......................................................................... In sustinerea cererii, mentionez urmatoarele: - Numele anterioare pe care le-am purtat, porecla si provenienta lor ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Date despre solicitant si rudele acestuia: - Starea civila ............................................................. (necasatorit, casatorit, divortat, vaduv) - Parintii solicitantului: Tatal ..................................................................... (numele de familie si prenumele) Mama ...................................................................... (numele de familie si prenumele) Daca parintii si-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativa +-++-+ Da +-+ Nu+-+ - Sotul (sau sotia) ......................................................... (numele si prenumele) Tatal ....................................................................... Mama ........................................................................ - Locul si data casatoriei solicitantului ................................... - Locul si data divortului sau locul si data decesului sotului (sotiei)...... ................................................................................ ................................................................................ Ocupatia si locul de munca ale petitionarului la data depunerii cererii ..... ...................................., telefon ................................., Declar pe propria raspundere ca motivele si datele aratate corespund realitatii. Anexez urmatoarele acte: 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... 3. .......................................................................... 4. .......................................................................... 5. .......................................................................... Data ..................Semnatura solicitantului ........................... 

View 73 comments on “Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

 1. Buna ziua.Si la mine este o problema grava.Acum 20 de ani eram casatorita cu primul meu sot,dar nu eram impreuna.Intre timp am cunoscut actualul meu sot cu care am un copil major.cind am nascut fetița tatal biologic nu a reusit sa o ia pe numele lui din cauza ca atunci nu eram inca divortata,am divortat de abia acum 5 ani (mai devreme nu am putut divorta din cauza lipsei de bani ) si acum copilul poarta numele primului sot,care nu e tatal ei.va rog sa-mi spuneti ce sa fac ca nu am posibilitate nici sa angajez un avocat din cauza banilor.va multumesc mult.

 2. Salut,Ma numesc Camy si am un iubit cu care avem un copilas impreuna.Noi locuim in Spania si tot aici am nascut baitelul meu scump.Numele de familie al copilului este al tatalui.Vroia sa va intreb daca putem sa ii schimbam numele de familie la baietel cu numele de fata al meu,fara sa renunte iubitul meu la dreptul de tata.Nu suntem casatoriti.Multumesc

 3. Stimata doamna,
  Puteti schimba numele copilului daca si tatal acestuia este de acord. Schimbarea de nume nu are legatura cu paternitatea si evident ca nu va afecta acest aspect din moment ce nu este contestata de catre vreo persoana interesata. Va ramane tatal copilului chiar daca nu-i mai poarta numele sau poarta un nume de familie reunit.

 4. Buna ziua. Ma numesc Nicolescu Camelia iar pe sotul meu Vasile Cristian….in urma căsătorie am luat numele lui (Vasile), avem si o fetita ,Vasile Sara-Maria. Abia am facut cununia civila si acum din motive familiale sotul meu si cu mine am vrea sa ne schimbam pe Nicolescu…se poate? Ce trebuie sa facem…avand in vedere ca e si copilul minor…in certificatul ei de nastere tatăl e Vasile Cristian si mama Nicolescu Camelia….ajuta asta la ceva…ma gandesc ca pentru ea va fi mai usor sa.i schimbam numele. Iar in urma problemelor familiale ,tatăl meu e de acord ca pe sotul meu sa il treaca pe numele lui de Nicolescu. Ce trebuie sa facem. Multumesc

 5. Buna ziua , am o problema …..sunt căsătorit cu o cetățeanca din Rusia , avem certificat de casatorie românesc eliberat de consulatul României in Cipru ( acolo locuim ) , in certificatul de casatorie soția a preluat numele meu de familie dar nu și-a schimbat actele ( pașaport , act identitate etc ) cu noul nume dobândit ….între timp am avut bucuria de a avea un băiețel pe care la născut tot in Cipru ….acum noi vrem sa facem certificatul de nastere românesc dar nu putem deoarece cei de la ambasada României ne-au spus ca daca in certificatul de casatorie ea figurează cu numele meu de familie si in actele ei cu numele ei de familie nu poate sa ne facă certificatul de nastere al băiatului …..întrebarea mea este daca se poate face ceva in situația noastră …ma gândeam sa mergem in România sa schimbam numele de familie al soției de pe certificatul de casatorie in cel pe care i-l are si in acte

 6. Buna seara.As avea si eu o problema legata de schimbarea numelui. M-ar interesa daca o poate face altcineva inafara de mine personal,adica sa imputernicesc pe cineva si cat tim dureaza toata procedura. Multimesc frumos.

 7. Dupa divort eu am decis sa i-au numele sotului,(practic obligata deoarece trebuia sa plec si nu aveam timp pentru schimb de documenti)acum dupa un an si jumate pot sa cer schimbul de familie prima de casatorie…daca pot sa o fac unde pot sa ma adresez
  Multzumesk….

 8. Buna ziua. As dori daca se poate sa imi spuneti parerea dumneavoastra inainte sa inaintez o cerere pentru schimbarea numelui. In prezent ma numesc Maria – Raluca insa toti prietenii si cunoscutii mei imi spun Alesia de ani de zile. Inclusiv eu ma prezint cu numele acesta, de multe ori in institutii cand imi este cerut numele, unde mai apoi intampin probleme cand prezint actul de indentitate si nicaieri nu este trecut numele Alesia. As dori sa se adauge si acest nume la numele meu… Alesia Maria-Raluca si as vrea sa stiu ce credeti dumneavoastra, imi va fi aprobata cererea sau nu am nicio sansa pentru ca motivul nu este destul de intemeiat?

 9. Am si eu o intrebare.am o fata de 5 anisori si cand am nascuto sa gresit numele tatalui pe certificat cum pot sa schimb numele ce trebuie sa fac?

 10. Buna ziua! In aprilie 2015 am avut cununia civila,eu am spus ofiterului starii civile ca dorim sa pastram amandoi numele noastre reunite dar probabil nu a inteles,si a facut certificatul de casatorie doar pe numele sotului.Acum as dori sa luam si numele meu.Este posibil ? Multumesc!

 11. Buna, m-a numesc Noemi-Corina Petrule-Alonso.
  Numele Alonso a fost adăugat la căsnicie. Dar as vrea sa elimin numele Corina doar din motivul de a nu avea un nume prea lung. In momentul de față nu locuiesc in Romania.
  Este posibil sa elimin numele Corina? Cum trebuie sa procedez?

 12. Buba seara,
  Sunt cetatean roman nascuta in Romania la Brasov, unde am avut ultimul domiciliu inaite de ama casatori. M-am casatorit cu un costarican in Romania si m-am stabilit in Costa Rica. Am conservat numele meu Mihaela Monica Dobrinescu dupa casatorie si asa apar in certificatul de casatorie. Dupa 6 ani de resedinta in Costa Rica am optat pentru cetatenia costaricana care mi s-a apronat, conform legilor din Costa Rica. In Costa Rica se permite dubla cetatenie dar se folosesc 2 nume de famili unul dupa tata si al doilea dupa mama; ca urmare in Cartea de Naturalizare sunt Mihaela Monica Dobrinescu Dobrinescu.
  Am pasaport costarican ca Mihaela Monica Dobrinescu Dobrinescu si pana acun am pasaport roman ca Mihaela Monica Dobrinescu. Trebuie sa reinnoiesc pasaportul roman si mi se cere schimbarea numelui meu pe actele de stare civila romanesti (certificat de nastere si certificat de casatoerie) de la Mihaela Monica Dobrinescu la Mihaela Monica Dobrinescu Dobrinescu. Reinnoirea pasaportului o fac prin ambasada romana din Mexic pentru ca in Costa Rica nu avem ambasada si cea din Mexic este insarcinata cu toata America Centrala. Am facut demersurile la ambasada si mi s-a spus ca trebuie facuta clarificarea pe marginea actelor mentionate pentru a-mi da pasaportul roman cu acelasi nume ca si cel costarican. In Costa Rica sunt toate documentele cu numele de Mihaela Monica Dobrinescu Dobrinescu, la fel si incadrarea in intreprinderea la care lucrez.
  Mama locuieste in Romania si vreu s-o impurernicescpe ea ca sa -im faca demersurile respective. Unde trbie sa se adreseze ea? In afara de imputernicire ce documente trenie sa-i trimit?
  Va multumesc anticipat pentru ajutor si colaborare.
  Cu stima
  Mihaela Dobrinescu

 13. Buna ziua , copilul meu este pe numele tatalui lui si as vrea sa-l trec pe numele meu . Se poate ?

 14. Buna seara Dl. Dobrescu,

  As dori sa imi schimb numele si prenumele din motive religioase. Am primit alt nume (nume de familie si prenume) in urma unei initieri ( gen botez la crestini) in religia buddhista si plus de asta prietenii ma cunosc sub acest nume.

  Este posibil sa imi schim numele de familie si prenumele pe acest motiv? Daca da, care este procedura si cat costa?

  Toate cele bune!
  Tenzin

 15. Sotul meu are o greseala in certificatul de. nastere si in loc de â au pus î si vrem sa modificam numele si al lui si al meu pe care il am dupa casatorie. Ce trebuie sa facem?

 16. BUNA ZIUA.DORESC O INFORMAZIE SANT DIVORTATA CU SENTENZA INCHEIATA DIN DATA 29.09. 2010. DIN MOTIVE DE TIMP AM RAMAS CU NUMELE FOSTULUI SOT.AS DORI SA RECUPEREZ NUMELE MEU DE FATA ,VA ROG SA MA AJUTATI CU UN RASPUNS CUM TREBUIE SA PROCEDEZ PENTRU A REDOBANDI NUMELE MEU DE FATA SI CE DOCUMENTE TREBUIE SA PREZINT SI UNDE .VA MULTUMESC DIN SUFLET ANTICIPAT.EU LOCUIESC IN AFARA TERITORIULUI ROMAN MAR AJUTA MULT RASPUNSUL DUMNEAVOASTRA.

 17. Buna seara am o întrebare. Sunt divorțată de 7 ani si am o fetița si m ar interesa dacă as putea sa pun fetița pe numele pe care i-l am eu.M am recăsătorit. Știu ca doar cu acordul tatălui as putea schimba numele fetei dar ii clar ca el nu ii de acord cu așa ceva si vrea doar sa îmi facă rău. Lui nu ii pasa de fata si nu își face nici măcar datoria fata de ea.Ce s-ar putea face in acest caz domnule avocat?

 18. Bună seara. Trăiesc în Italia de mai bine de 10 ani. În urma divorțului din 2011 am rămas cu numele fostului soț .Acuma vreau să îmi fac dublă cetățenie română – italină ( văzând că mi-am cumpărat casă )., doar că legea în Italia ne dă cetățenia cu numele tatălui din certificatul de naștere. Ce se poate face pt. a avea în certificat si numele care îl am în urma căsătoriei? Mulțumesc anticipat.

 19. BUNĂ ZIUA .EU AM DOUA CETĂȚENII PRIMA ESTE ROMANA ȘI ACUM GERMANA .VREAU SA ÎMI SCHIMB NUMELE DE ROMAN I TR UNUL DE NEAMT .PRIMA ÎNTREBAREA ESTE UNDE ESTE POSIBIL AICI ÎN GERMANIA SAU ÎN ROMÂNIA ? A DOUA : ÎMI PIERD DREPTURILW DIN ROMÂNIA DACĂ ÎMI SCHIMB NUMELE .SAU AM ACELEAȘI DREPTURI LA MOȘTENIRE .PĂMÂNT CASA ȘI AȘA MAI DEPARTE ..VA MULȚUMESC .CU RESPECT !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>