Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.

Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în condiţiile prevăzute de lege.

Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea.

Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi în situaţia în care copilul este abandonat de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază a fost găsit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condiţiile O.G. nr. 41/2003.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.

MOTIVE TEMEINICE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;

g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;

e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.

DOCUMENTAŢIE

Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă va depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul dintre cazurile arătate la “motive temeinice” şi să fie însoţită de următoarele acte:

a) copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;

b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

Cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului.

Cu aprobarea conducătorilor serviciilor publice judeţene, respectiv a conducătorului serviciului public al municipiului Bucureşti, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare.

c) consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

d) copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile de schimbare a numelui minorilor;

d1) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;

e) orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

f) – taxa de timbru extrajudiciar.

g) – cerere tip.

Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele şi, dacă este cazul, cu opoziţiile, se trimite spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

CAZURILE ÎN CARE ESTE NECESARĂ ÎNCUVIINŢAREA AUTORITĂŢII TUTELARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI

Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.

În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.

Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

În cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori, după caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucureşti.

Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o dată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

OPOZIŢIA LA CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI

Orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

ORGANELE ABILITATE SĂ SOLUŢIONEZE CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI

Serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de O.G. nr. 41/2003 şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

TAXA EXTRAJUDICIARĂ

Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui. Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţă cel în cauză nu a depus dovada de plată a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.

Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, este scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru. Scutirea de plata taxei extrajudiciare de timbru se menţionează în dispoziţia de schimbare a numelui.

ÎNSCRIEREA NOULUI NUME

Schimbarea numelui se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului de naştere, precum şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul.

În acest scop serviciul public la care s-a înregistrat cererea va trimite, din oficiu, serviciilor publice care au în evidenţă actele de stare civilă câte o copie de pe dispoziţia de schimbare a numelui.

Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.

Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.

RESPINGEREA CERERII

Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către serviciul public judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la emitere.

Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Reclamaţia prealabilă sesizării instanţei, prevăzută de Legea nr. 554/2004, se adresează Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere, dacă în susţinerea acesteia au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o nouă cerere, în cazul în care se solicită acelaşi nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.

În cazul respingerii cererii de schimbare a numelui, nejustificată, se poate introduce acţiune în instanţă în termen de 6 luni de la primirea raspunsului.

TRADUCEREA NUMELUI DINTR-O ALTĂ LIMBĂ

Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

Cererea se depune la serviciul public care are în păstrare registrul de stare civilă şi se aprobă de către primar.

Efectele aprobării date în condiţiile de mai sus, se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză, iar când soţii au nume de familie comun, efectele se extind şi asupra celuilalt soţ, în ambele situaţii, dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. Când soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelară.

Pe baza acestei aprobări se înscriu menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective.

Cererea se poate depune de petiţionar şi la primăria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre soluţionare serviciului public competent şi va comunica petiţionarului modul de soluţionare.

Înscrierile făcute în temeiul acestui articol se comunică serviciilor publice locale în raza cărora domiciliază persoanele în cauză.

MODEL TIP DE CERERE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME Subsemnatul ...................., nascut la data de ......................... in ........., judetul ........, cetatenia ........., nationalitatea ..........., de profesie ........., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate seria ........... nr. ............., domiciliat in ............, str..........., nr. ..............., judetul .................., telefon (acasa) .............., C.N.P.+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ S A A L L Z Z N N N N N C Va rog sa-mi aprobati schimbarea numelui de familie din ..................... in ................... si a prenumelui din ................... in .............. De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din .......................... in .............................................. pentru urmatorii copii minori: 1. .......................................................................... (numele, prenumele, locul si data nasterii) 2. .......................................................................... 3. .......................................................................... In sustinerea cererii, mentionez urmatoarele: - Numele anterioare pe care le-am purtat, porecla si provenienta lor ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Date despre solicitant si rudele acestuia: - Starea civila ............................................................. (necasatorit, casatorit, divortat, vaduv) - Parintii solicitantului: Tatal ..................................................................... (numele de familie si prenumele) Mama ...................................................................... (numele de familie si prenumele) Daca parintii si-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativa +-++-+ Da +-+ Nu+-+ - Sotul (sau sotia) ......................................................... (numele si prenumele) Tatal ....................................................................... Mama ........................................................................ - Locul si data casatoriei solicitantului ................................... - Locul si data divortului sau locul si data decesului sotului (sotiei)...... ................................................................................ ................................................................................ Ocupatia si locul de munca ale petitionarului la data depunerii cererii ..... ...................................., telefon ................................., Declar pe propria raspundere ca motivele si datele aratate corespund realitatii. Anexez urmatoarele acte: 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... 3. .......................................................................... 4. .......................................................................... 5. .......................................................................... Data ..................Semnatura solicitantului ........................... 

View 46 comments on “Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

 1. Buna ziua! As dori sa imi spuneti si mie va rog daca este posibil sa imi schimb prenumele. Situatia mea nu se regaseste in nici unul din MOTIVELE TEMEINICE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI. Numele meu este Serbanoiu Nicoleta, dar de cand m-am nascut mi se spune Andra. Toti ma stiu cu acest nume si imi este greu de fiecare data sa explic situatia profesorilor, si altora. As dori sa adaug langa prenumele Nicoleta si Andra. Va rog mult sa imi spuneti si mie daca este posibil. Va multumesc!

 2. Buna ziua,
  As dori sa-mi schimb numele de familie,sa-l iau pe al mamei care este divortata.Ati putea sa-mi spuneti daca este posibil si daca trebuie acordjl tatalui pt aceasta modificare.Memtionez ca nu sunt minora. De asemenea va rov sa-mi spuneti cate ar fi motivul pe care ar trebui sa-l completez pe formular.
  Va multumesc!

 3. Buna seara! Se poate schimba numele de familie Bogdan intr-un nume care sa aduca a nume de familie? Adica poate fi considerat un motiv intemeiat faptul ca numele de familie nu este un nume de familie?
  Multumesc!

 4. Intr-adevar numele poate fi schimbat dintr-un motiv intemeiat, si de aceea cererea de schimbare a numelui sau prenumelui este insotita de un Memoriu explicativ, unde puteti sa detaliati motivele care va deteremina sa urmati aceasta procedura si sa stabiliti oportunitatea schimbarii numelui. Daca aveti nevoie de ajutor in acest sens puteti apela numarul de telefon din pagina in care va aflati.

 5. spuneti-mi va rog,trebuie ceva documente care sa confirme ca eu de fapt in societate sunt numita sub alt prenume sau e de ajuns si careva explicatii ca sa nu primim un refuz la schimbarea prenumelui? Multumesc

 6. Buna ziua!

  In octombrie imi va expira buletinul. Tin sa precizez ca parintii mei sunt divortati, iar mama a luat numele ei de dinainte de casatorie. As dori la schimbarea buletinului sa iau ambele nume de familie, in semn de respect pentru parintii mei. Cum ar trebui sa procedez? As dori, de asemenea, sa imi spuneti si ce acte sunt necesare pentru acest demers.

  Va multumesc!
  O saptamana buna in continuare.

 7. :mad: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Buna ziua ma numesc (nume cenzurat) Alexandra si am 18 ani . Am un nume tare urat , as vrea sa stiu cum as putea sa schimb numele si prenumele meu . Relatiile mele cu oameni is destul de teribile in ultima vreme ,Si cel mai important , parintii mei nu ma sjunta ca sa il schimb . Vreau maar fara acordu lor ,, va rog! Doar deat fara acordul lor as face orice …. Multumesc !

 8. Daca doriti puteti reveni la numele avut anterior prin schimbarea numelui pe cale administrativa. Documentele de schimbare a numelui pe cale administrativa se depun la primaria unde aveti domiciliul actual. Decizia de schimbare de nume pe cale administrativa o da Primarul Municipiului Bucuresti sau Presedintele Consiliului Judetean, dupa caz.

 9. Buna ziua
  Se poate sa port numele de familie al bunicilor mei??as vrea sa stiu daca pot sa imi schimb numele actual de familie cu celal bunicilor!!Daca se poate fara acordul parintilor mei??
  Multumesc Mult.

 10. Sigur ca puteti prelua numele bunicilor dumneavoastra fara sa aveti nevoie de acordul parintilor, atata timp cat nu sunteti minor.
  Schimbarea de nume sau prenume pe cale administrativa nu presupune acordul parintilor.

 11. Sunt major am 20 de ani!!si vreau sa am numele Bunicilor!!!credeam ca o sa am nevoie de semnatura ceva…de la parinti!!va rog frumos daca puteti sa imi spuneti si mie ce documente imi trebuie pentru schimbarea numelui!!imi puteti da un email cu documentele necesare!!
  ruff_1st@yahoo.com
  Multumesc frumos!! :)

 12. Buna Ziua ….Ma numesc ………….. Emilian. Si as dori sa imi schimb prenumele in Edward.As dori sa il schimb pe buletin si pe carnetul de conducere.Am 22 de ani impliniti ..necasatorit….Se poate?? Dar nu o sa apara probleme la o posibila angajare? Sau sa nu mi se recunoasca diplomele de prin liceu cand o sa ma angajez undeva?

 13. Schimbarea numelui pe cale administrativa se face o singura data urmand a va preschimba toate actele de identitate: certificat de nastere, certificat de casatorie, carte de identitate, permis de conducere, livret militar, etc. Nu o sa aveti nicio problema intrucat la schimbarea numelui o sa obtineti Decizia de schimbare de nume in care este incris atat vechiul nume cat si noul nume dobandit.

 14. Buna ziua,

  Ma numesc Bianca Donca si am obtinut cetatenia maghiara. In Ungaria m-au intrebat daca vreau sa mi se scrie pe maghiara prenumele si am devenit Bianka, pe actele primite in Ungaria. Acuma ce trebuie sa fac in Romania? Trebuie sa mi schimb toate actele, certificatul, permisul, diplomele de la facultate?

 15. Buna ziua,
  Am o fetita de 5 luni si i-am pus doua prenume. Doresc renuntarea la al doilea prenume Alexia care este si denumirea unei boli(nu am stiut). Nu stiu daca acesta este un argument destul de temeinic ca sa mi se accepte cererea de schimbare.
  Va multumesc.

 16. Pe scurt.
  Urmeaza sa ma insor, am un nume oribil, dar nu as vrea sa iau numele viitoarei sotii, ci as vrea sa ne alegem impreuna cum sa ne cheme (stiu ca nu era o astfel de posibilitate in actele normative cunoscute). Este posibil sa ni-l schimbam amandoi (nu prin reuniunea numelor, ci cu totul altul)?

  Sau ca sa ajungem la acest punct tb sa mi-l schimb pe cale administrativa ca apoi, la casatorie, ea sa ia numele schimbat?

  Va multumesc anticipat.

 17. Pe scurt.
  Urmeaza sa ma insor, am un nume oribil, dar nu as vrea sa iau numele viitoarei sotii, ci as vrea sa ne alegem impreuna cum sa ne cheme (stiu ca nu era o astfel de posibilitate in actele normative cunoscute). Este posibil sa ni-l schimbam amandoi (nu prin reuniunea numelor, ci cu totul altul)?

  Sau ca sa ajungem la acest punct tb sa mi-l schimb pe cale administrativa ca apoi, la casatorie, ea sa ia numele schimbat?

  Va multumesc anticipat.

 18. Buna ziua.Am o fetita de aproape 2 ani.La nastere a fost inregistrata cu numele EMA(cu un singur M ),insa as dori sa rectific si s-o inregistrez cu doi de M, adica sa apara scris EMMA.Mi s-a spus ca-mi trebuie si un “certificat de botez”,nu stiu ce inseamna

 19. Buna seara.Imi puteti spune daca ımı pot schimba numele romanesc ın unul strain adica din Laura ın Zeynep….sOTUL MEU E TURC Sİ VREM SA MERGEM IN TURCİA SA LOCUİM…..LA MOTİVE POT SPUNE CA AS VREA SA MA CONVERTESC LA RELİGİA İSLAM Sİ SA MA STABİLESC ACOLO.CE AS MAİ PUTEA SPUNE…..VA MULTUMESC ASTEPT RASPUNSUL DUMNEAVOASTRA

 20. @David
  certificat de botez inseamna ca atunci cand i-ati facut botezul vi s-a inmanat un certificat (o hartie, de dimensiunea si forma certificatului de nastere); de ex eu am certificat ordodox de botez pt fiica mea, el arata religia in care ai fost botezat

 21. BUNA ZIUA MA NUMESC ADRIANA SI AS VREA SA MA AJUTATI DACA PUTETI ,EU PORT NUMELE MAMEI DUPA FOSTU EI SOT SI AS VREA SA PORT NUMELE TATALUI MEU NATURAL ,CA EU PORT NUMELE DUPA FOSTUL EI SOT SI NU IMI PLACE ,MAMA MEA DE FOSTUL EI SOT NU A DIVORTAT ,EA ACUM E CU TATAL MEU NATURAL DAR AU NUME DIFERIT ,VREAU SA PORT NUMELE TATALUI MEU NATURAL CA ACUM PORT NUMELE TATALUI MEU VITREG,AM 23 DE ANI AS PUTEA SA IL SCHIMB ,? CE ACTE IMI TREBUIE ,?
  CE TREBUIE SA FAC ?
  VA MULTUMESC MULT

 22. Buna ziua. Am o fetiţă de 2 ani căreia doresc să îi adaug un prenume la numele şi prenumele pe care le are deja. Motivul este acela că soţul meu nu a dorit (şi nici acum nu doreşte) prenumele pe care l-am vrut eu pentru fetiţă şi a înregistrat-o în acte numai cu prenumele dorit de el. Menţionez că acum suntem divorţaţi. De asemenea, menţionez că fetiţa răspunde şi la prenumele dat de mine, căci eu oricum am strigat-o de la naştere cu prenumele pe care l-am dorit eu. Doresc să ştiu ce şanse de câştig am în instanţă, întrucât soţul se opune pe care administrativă. Mulţumesc.

 23. Buna ziua, as dori sa-mi schimb numele dintr-un motiv care nu este mentionat mai sus. Pot spune ca e un caz rar si special. Vreau sa trec la religia musulmana si urmeaza a fi “botezata”, urmand binenteles a primi un nume musulman, asa cum si noi avem nume ortodoxe, ex. Gheorghe, Ilie, Maria, etc. Moscheea imi va elibera un certificat cu numele musulman si mi-as dori tare mult sa-l pot adopta si in acte legale. Am un apartament pe numele meu, care ar fi demersurile se poate schimba sau nu. Multumesc frumos

 24. Buna ziua,

  Doresc sa schimb numele minorului in varsta de 4 ani, dupa decesul tatalui. Dupa casatorie, eu mi-am pastrat numele parintilor.La nastere, certificatul constatator al copilului a fost facut pe numele de familie al mamei, ulterior am dat o declaratie ca sunt de acord ca minorul sa poarte numele tatalui. Dar daca intre timp s-a intamplat tragedia sa-mi moara sotul, doresc ca minorul sa nu mai poarte numele tatalui decedat, ci numele mamei. Cred ca asa este cel mai bine pentru protejarea minorului, sa aiba acelasi nume ca mama.
  Pot face acest lucru pe cale administrativa? Este un motiv temeinic ca minorul sa poarte numele mamei??
  Va multumesc anticipat

 25. buna ziua..,pot sa imi adaug un nume strain pe langa cel romanesc ?am 18 ani si eu sunt la religia musulmana dar parintii m-au botezat cu nume romanesc,mama este araboaica iar tatal roman,as vrea sa iau si numele de familie al bunicului nu pe cel al tatalui.se poate?

 26. buna ziua,
  As avea nevoie de o informatie .Copilul meu are 4 ani iar in aprilie 2013 i-am schimbat numele si prenumele dupa divortul cu tatal.cererea a fost aprobata doar ca din aprilie institutiile bucurestene cu cele din maramures se plimba cu niste foi de la una la alta .la inceput am asteptat respunsul de la monitorul oficial ,dupa care am asteptat un numit ” ziar ” tot de la monitor, dupa care a trebuit sa depun la baia mare documentele primite , iar dupa ce baia mare a aprobat schimbarea a trebuit trimis din nou la bucuresti la sectorul 1 ,unde ar fi trebuit sa mi-l retrimita in decurs de o luna dar acum pe 23 septembrie se vor face 2 luni, incerc sa iau legatura cu sectorul 1 Bucuresti evidenta populatiei dar nu imi raspunde nimeni.
  Avem nevoie urgent de certificat deoarece tin sa mentin ca copilul este inscris la o institutie scolara din italia si pentru a nu crea confuzie copilului am fi vrut ca si certificatul sa fie terminat pana in septembrie.
  Astept raspuns,
  Va multumesc, Oros Carmen

 27. buna ziua,
  va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
  as vrea sa ma casatoresc, din motive logistice as pastra numele meu de acum….dar dupa casatorie la 2 -3 luni sa imi schimb numele de familie in al sotrului…adica numele meu final sa fie numele de familie al sotului si prenumele meu…nu imi doresc numele de familie compus din al meu si al sotului… este posibila aceasta schimbare pe cale administrativa?
  ma gandesc sa procedez asa deoarece dureaza pana schimbi toate actele si vrem sa calatorim in America…viza obtinuta fiind pe numele actual….
  si daca imi pastrez numele meu dupa casatorie teoretic nu trebuie sa imi schimb nici un document..nu?

 28. buna ziua,cand ne am casatorit sotul meu a luat numele meu de familie ,am vrea sa stim daca se poate sa trecem pe al lui ,fara saa divortam ..va multumesc

 29. in 1996 , mi-am schimbat prenumele .Anul acesta am primit un cec cu prenumele vechi de la o societate unde figurez din 1980 cu numele vechi ,pe care banca nu mi-l primeste pt a fi remis la incasare , deoarece conidera ca beneficiarul nu sunt eu.Vreau sa stiu daca este un abuz din partea bancii deoarece vreau sa o actionez in judecata.Mentionez ca am probat cu documente schimbarea prenumelui .

 30. buna ziua,ma numesc iulia si as dori sa stiu va rog frumos daca pot sa schimb numele fiului meu ,am fost casatorita si am divortat insa copilul este al viitorului meu sot insa numele il poarta pe al anteriorului deoarece sa nascut in timpul casniciei,ce demersuri trebuie facute pentru a schimba numele copilului ca sa poarte numele tatalui biologic.va rog frumos.multumesc

 31. Buna ziua. Prenumele este Andrei asa cum apare si in certificatul de nastere. Dar in certificatul de botez apare Andreas. Va rog sa imi spuneti daca acesta poate fi un motiv intemeiat de a schimba prenumele din Andrei in Andreas. Multumesc foarte mult

 32. Buena ziua,Así dori sa imi spuneti si mie va rog daca este posibilitatea da imi schim prenumele ..!Numele meu Feraru Maria dar de cand m-am nascut mi se spune ALEJANDRA.Así dori sa adaug langa prenume Maria si Alejandra va rog mult sa imi spuneti daca este posibil va rog mult.va multumesc..!

 33. Buna ziua.La mine este o problema grava.Acum 15 ani eram casatorita cu primul meu sot,dar nu eram impreuna.Intre timp am cunoscut actualul meu sot cu care am un copil minor.cind am nascut baiatul tatal biologic ni a reusit sa il ia pe numele lui din cauza ca atunci nu eram inca divortata,am divortat cind avea copilul 3 ani.si acum copilul poarta numele primului sot,care nu e tatal lui.va rog sa-mi spuneti ce sa fac ca nu am posibilitate nici sa angajez un avocat din cauza banilor.oare nu imi pune avocat din oficiu.va multumesc mult.

 34. Buna ziua ma numesc Daniela si port numele fostului meu sot ,si as vrea sa stiu daca pot sa mi schimb numele care l am avut inainte pe cale administrativa ,pentru ca locuiesc in Franta si aici i mi cer numele de pe certificatul de nastere iar in buletin sunt cu un alt nume ,va multumesc .Astept un raspuns.

 35. Buna ziua ,ma numesc Rusu Voicuta ,in acte dar in general mi se spune Violeta ,as dori sa imi schimb prenumele din Voicuta in Violeta, se poate ,daca da ,ce ar trebui sa fac? Va multumesc mult din suflet!

 36. BUNA ZIUA, TRAIESC IN CONCUBINAJ SI AM O FETITA CARE POARTA NUMELE DE FAMILIE AL TATALUI SI AS DORII SA II TREC SI NUMELE MEU DE FAMILIE SE POATE FACE CEVA?

 37. Bună
  Mă numesc geanina și sunt căsătorită cu un pakistanez și as vrea sa știu daka vin în tara trebuie sa mă căsătoresc și în România și plus trebuie s îmi schimb pașaportul pe numele lui de familie se poate? Ca eu akm sunt pe numele meu de fata.și unde trebuie sa ma interesez..nu am mai fost in tara de 5 ani.va Mulțumesc
  Aștept un răspuns urgent!

 38. Buna! As vrea sa stiu daca imi puteti explica mai exact cum pot renunta la numele de familie,precizez ca am 2 nume de familie si as dori sa raman numai cu unu deoarece tot timpu se incurca in acte al 2-lea nume de familie.Multumesc anticipat.

 39. buna ziua, numele meu este … Curcan Ionel Alexandru…Doresc schimbarea numelui de familie din Curcan in Mihailescu care este numele mamei de fata si a bunicilor care m-au crescut (dar care din pacate au decedat). Nu doresc afilierea numelui de Mihailescu la Curcan ci pur si simplu vreau sa renunt la numele de Curcan (desi parntii nu sunt divortati) nu vreau ca viitorii mei copii sa poarte acest nume. Mentionez ca ambii parnti ma sustin in demersul meu si pot aduce la dosar si acordul lor parafat la notar. Motivele ar fi: mama este bolnava in faza terminal si ma sustine sa port numele bunicilor mei (respectiv parintii ei, care m-au crescut) si ca numele de pasare “Curcan” nu vreau sa il mai port. Va multumesc anticipat pentru un raspuns!

 40. Buna ziua, dupa divort am obtinut decaderea din drepturi a tatalui natural a copilului meu. Fiind recasatorita as vrea sa-i dau numele de familie a actualului meu sot, As vrea sa stiu care-i procedura si ce trebue sa fac? Va multumesc, Cu stima.

 41. Buna,mi.as dori si eu sa.mi schimb prenumele,dar nu stiu cat timp dureaza si cat costa.in buletin am un prenume dar toti cunoscutii imi spun altfel.multumesc!

 42. Buna ,sint casatorita cu un turc si as vrea sa trec pe numele lui de familie dar nu stiu ce trebuie sa fac ?,locuim in OLANDA .Pe certificatul de casatorie sint trecuta cu numele meu de fata .ce trebuie sa fac si de ce avem nevoie si cit ne-ar costa >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>